PRIVACYVERKLARING

Lees deze pagina zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om delen van deze voorwaarden naar eigen inzicht en in overeenstemming met de wettelijke vereisten te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen. Deze laatste actualisering vond plaats op 25 mei 2018.

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht. STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH, of haar groepsmaatschappijen staan uitdrukkelijk het gebruik van alle gegevens voor privé-, niet-commercieel gebruik toe, met uitzondering van gebruik in de vorm van een publieke beschikbaarstelling op internet. Elk commercieel gebruik op welke manier dan ook vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH of van haar groepsmaatschappijen. Bij geoorloofd gebruik moet in elk geval uitdrukkelijk verwezen worden naar de auteursrechten van STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH of haar groepsmaatschappijen. Content mag op geen enkele manier gewijzigd worden, in het bijzonder mogen geen wijzigingen worden aangebracht in het auteursrechtelijk beschermde werk zelf, in de titel of in de aanduiding van de rechthebbenden, geen afkortingen, toevoegingen of andere wijzigingen en vertalingen. Een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden geeft STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH of haar groepsmaatschappijen het recht om te eisen dat het gebruik achterwege wordt gelaten of de content verwijderd wordt en om aanspraak te maken op een redelijke vergoeding, schadevergoeding en overdracht van eventuele winst. Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website is Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH. De gegevens van Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH vindt u in Impressum.

Privacybescherming

Wij nemen de bescherming van persoonsgebonden gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de privacybescherming en met deze privacyverklaring. Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet invoeren. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, verstrekt u die voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis.

Uitbestede verwerking (outsourcing), ontvangers

Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens met de ondersteuning van bedrijven waaraan wij de verwerking uitbesteden en die ons bij de dienstverlening ondersteunen (bijv. webhosts, e-mail-nieuwsbrief-verzenddienst, WMS-systeem, Content Management System, shopsysteem, aanbieders van bestalingsdiensten, webagenturen). Deze door ons via outsourcing ingeschakelde verwerkers zijn absoluut verplicht uw persoonsgebonden gegevens te beschermen en mogen uw persoonsgebonden gegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan voor het verlenen van onze diensten. Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens gebeurt alleen aan typische zakelijke dienstverleners zoals banken (in het geval van overschrijvingen naar u), belastingadviseurs (als u in onze boekhouding voorkomt), logistieke dienstverleners (in het geval van verzending naar u), etc. Bij bestellingen in onze webshop waarbij de optie 'kopen op rekening' werd geselecteerd, geeft u uw toestemming dat wij uw persoonsgebonden gegevens, namelijk de volledige naam, geboortedatum en het adres doorgeven aan payolution GmbH, die uw kreditwaardigheid zullen beoordelen om het risico op mogelijke betalingsproblemen te beperken. U kunt uw toestemming voor deze gegevensoverdracht te allen tijde bijs ons herroepen. Voor informatieverstrekking over de over u opgeslagen gegevens bij payolution GmbH kunt u met het voornoemde bedrijf contact opnemen. De benodigde contactgegevens vindt u in het impressum van de onder Payolution oproepbare website.

Contactformulier

Op onze website vindt u aanvraag- resp. contactformulieren, die u kunt gebruiken om met ons bedrijf contact op te nemen. De gevraagde persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag gebruikt. Het kan noodzakelijk worden dat wij deze gegevens aan onze vervoersdienstverleners moeten doorgegeven. De gegevens worden verder verwerkt in overeenstemming met het oorspronkelijke doel van de verwerking. Het versturen van het formulier is alleen mogelijk als u zich akkoord verklaart met onze bepalingen voor de privacybescherming. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting tot het verstrekken van persoonsgebonden gegevens. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat uw aanvraag niet via het formulier ingediend en ook niet door ons beantwoord kan worden. U heeft het recht het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens te allen tijde met een schriftelijk bezwaar te herroepen. Indien u uw bezwaar tegen een dergelijke verwerking kenbaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt.

Registratieformulier

Na het versturen van de registratie, zullen de vermelde gegevens worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming met het oog op de uitvoering van eventuele contracten. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting tot het verstrekken van persoonsgebonden gegevens. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat registreren niet mogelijk is.

Webshop

Bij een bestelling in onze webshop heeft u de keuze om als gast te bestellen of een klantaccount aan te maken. Voor een bestelling is een registratie niet noodzakelijk. Een persoonlijk klantaccount wordt met een door u gekozen wachtwoord beveiligd en dient tegelijk om uw klantaccount te verifiëren. In ieder geval is het noodzakelijk dat u ons uw volledige naam, adres en e-mailadres geeft. U kunt te allen tijde deze gegevens actualiseren en tevens het klantaccount sluiten. In de context van de webshop volgt een verwerking van de door u ingevoerde gegevens en de door u uitgezochte producten door de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming, voor het afgeven van de offertes, het afsluiten van een overeenkomst, het ten uitvoer leggen van het contract en de tenuitvoerlegging van eventuele postcontractuele verplichtingen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op basis van de door u aangegane precontractuele relatie en na het afsluiten van de overeenkomst op basis van de overeenkomst. Winkelmandjes van niet geregistreerde gebruikers worden na 1 maand geleegd. De gebruikersaccounts van geregistreerde gebruikers blijven totdat de klant het account verwijdert, bestaan. Contractgegevens worden tot de verjaringstermijn van mogelijke postcontractuele verplichtingen verwerkt. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting tot het verstrekken van persoonsgebonden gegevens. Het beschikbaar stellen is echter nodig voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat het afsluiten van een overeenkomst niet mogelijk is. De verdere verwerking van de gegevens, die overeenkomt met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, vindt op dezelfde rechtsgrondslag plaats met het oog op direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming vereist is, zoals de geadresseerde verzending van postale reclame, totdat daartegen bezwaar wordt gemaakt. In dit geval worden de gegevens doorgestuurd naar de verzender. U heeft het recht het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor direct marketing te allen tijde met een schriftelijke kennisgeving te herroepen. Indien u uw bezwaar tegen een dergelijke verwerking kenbaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor direct marketing.

Prijsvragen

Wanneer u deelneemt aan door ons uitgeschreven prijsvragen, verklaart u er mee in te stemmen dat de verwerking van door u ingevoerde gegevens door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon uitgevoerd wordt, met het oog op het uitvoeren van de prijsvraag op basis van de afgesloten prijsvraag-overeenkomst tot de afronding van de prijsvraag. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting tot het verstrekken van persoonsgebonden gegevens. Het beschikbaar stellen is echter nodig voor deelname aan de prijsvraag. Het niet beschikbaar stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat u niet kunt deelnemen aan een prijsvraag. De verdere verwerking van de gegevens, die overeenkomt met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, vindt op dezelfde rechtsgrondslag plaats met het oog op direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming vereist is, zoals de geadresseerde verzending van postale reclame, totdat daartegen bezwaar wordt gemaakt. In dit geval worden de gegevens doorgestuurd naar de verzender. U heeft het recht het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor direct marketing te allen tijde met een schriftelijke kennisgeving te herroepen. Indien u uw bezwaar tegen een dergelijke verwerking kenbaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor direct marketing.

Links

Onze websites bevatten ook verwijzingen (LINKS) naar websites van andere aanbieders. Voor de externe inhoud, die via zulke verwijzigingen (LINKS) bereikbaar zijn, zijn STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH of haar groepsmaatschappijen niet verantwoordelijk. Het externe aanbod werd bij de eerste keer dat deze link werd gebruikt, op illegale inhoud gecontroleerd. Pas wanneer wij vaststellen, of erop gewezen worden, dat een website illegale inhoud bevat, wordt deze verwijzing (LINK) verwijderd voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is.

E-mail-nieuwsbrief

Door het aanvinkvakje over de privacybepalingen binnen de nieuwsbriefaanmelding aan te kruisen, verleent u uw toestemming voor de verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens voor informatieverstrekking over onze producten, acties, nieuws, prijsvragen, evenementen enz. door toezending van een e-mail-nieuwsbrief door het bedrijf Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bij Hallein (Oostenijk), office@stadlbauer.at, +43(0)662/88921-0 op basis van uw toestemming tot het moment waarop u die herroept of bezwaar aantekent. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting tot het verstrekken van persoonsgebonden gegevens. Verleent u de toestemming niet dan heeft dat u geen e-mail-nieuwsbrief ontvangt. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure, wat inhoudt dat wij u pas een nieuwsbrief per e-mail toesturen, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk bevestigd hebt dat wij de verzending van de nieuwsbrief moeten activeren. Wij zullen u dan een kennisgeving per e-mail toesturen en u vragen op een in deze e-mail aanwezige link te klikken om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. U heeft het recht te allen tijde uw toestemming door een schriftelijke kennisgeving te herroepen of door op de link voor afmelding in de e-mail-nieuwsbrief te klikken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming is uitgevoerd tot het moment van herroeping. U heeft ook het recht op dezelfde manier het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor direct marketing te herroepen. Indien u uw bezwaar tegen een dergelijke verwerking kenbaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor direct marketing in de vorm van een e-mail-nieuwsbrief. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E-Mail.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Cookies maken websites voor de gebruiker gebruikersvriendelijker en efficiënter. Een cookie is een klein tekstbestand, dat voor het opslaan van informatie dient. Bij het bezoek aan een website kan de website op de computer van de website-bezoeker een cookie plaatsen. Bezoekt de gebruiker de website later opnieuw, dan kan de website de gegevens van het eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijv. vaststellen of de gebruiker de website al eerder heeft bezocht en voor welke onderdelen van de website de gebruiker zich in het bijzonder geïnteresseerd heeft.

Wijzigen van de cookie-instellingen

Hoe de web-browser met cookies omgaat, welke cookies geaccepteerd of geweigerd worden, kan de gebruiker in de instellingen van de web-browser vastleggen. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt van de betreffende web-browser af. Gedetailleerde informatie kan via de helpfunctie van de betreffende webbrowser opgevraagd worden. Wanneer het gebruik van cookies beperkt wordt, zijn niet alle functies van deze website volledig bruikbaar.

Cookies op onze website

Telpixels

Wij gebruiken op onze website telpixels. Dit zijn kleine grafieken, die een Logbestand-registratie en een Logbestandanalyse mogelijk maken, die door ons voor statistische analyses voor de online-marketing gebruikt worden. Bij een bezoek aan onze website wordt deze kleine grafiek van een Server im Internet geladen, waarbij de Downloaden daar geregistreerd wordt. Zo kan de server-exploitant zien, wanneer en hoeveel gebruikers deze telpixels hebben aangevraagd of onze website hebben bezocht.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) waarbij de analyse van het websitegebruik als gerechtvaardigd belang de wettelijke basis vormt. Wij hebben daarvoor met Google een overeenkomst gesloten voor de uitbestede verwerking van gegevens. Bij een bezoek aan onze website wordt via software een verbinding met de servers van Google opgebouwd en worden gegevens naar deels in de VS aanwezige servers van Google verzonden. Google Analytics gebruikt bovendien cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door de website-gebruikers te analyseren. Deze website gebruikt de functie "IP-Anonimisering". Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort en daardoor geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Volgens de informatie van Google zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgegeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google resp. van Google Analytics.

Google Analytics deactiveren

  • U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens op onze website in het algemeen voorkomen door in uw webbrowser "Do Not Track" in te stellen. Onze website houdt rekening met dit "Do Not Track"-signaal dat uw webbrowser dan naar alle websites stuurt.
  • U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics in het algemeen op alle websites verhinderen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Instagram

Op onze pagina's vindt u functies van de Instagram-service. Deze functie wordt aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Wanneer u ingelogd bent in uw Instagram-account kunt u door het aanklikken van de Instagram-knop de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy

Facebook Pixel

Deze website gebruikt Facebook Pixil, een webanalysedienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“) op de wettelijke basis van een gerechtvaardigd belang (analyse van het websitegebruik). Wij hebben daarvoor met Facebook een overeenkomst gesloten voor de outsourcing van gegevensverwerking. De gegevens worden deels doorgestuurd naar de VS. De gegevens worden op basis van het "Privacy Shield" naar de VS gestuurd. Bij een bezoek aan onze website wordt via software een verbinding met de servers van Facebook opgebouwd en worden gegevens naar deels in de VS aanwezige servers van Facebook verzonden. Facebook Pixel gebruikt bovendien cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door de website-gebruikers te analyseren. Volgens de informatie van Facebook zal Facebook de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Facebook zal deze informatie eventueel aan derden doorgegeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Facebook verwerken. Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Facebook vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

Facebook Pixel deactiveren

  • U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens op onze website in het algemeen voorkomen door in uw webbrowser "Do Not Track" in te stellen. Onze website houdt rekening met dit "Do Not Track"-signaal dat uw webbrowser dan naar alle websites stuurt.

Delen-knop

Onze website heeft knoppen op sommige pagina's om de pagina-inhoud op het social-media-platform Facebook te delen. De knoppen zijn ideaal ontworpen om de persoonsgebonden gegevens van onze websitebezoekers te beschermen, omdat het script achter de knoppen (computerprogramma) geen persoonsgebonden gegevens verzamelt of verwerkt. Websitebezoekers, die onze pagina willen delen, worden met een klik op de knoppen naar de "Login" of direct naar de "Delen" pagina's van Facebook geleid. Pas daar worden de noodzakelijke scripts geladen om de pagina-inhoud te delen. Daarbij gelden dan de tussen de bezoeker van de website en Facebook overeengekomen bedrijfs- en gegevensbeschermingsvoorwaarden. Exacte informatie daarover vindt u hier.

Uw rechten

U heeft een recht op informatieverschaffing, correcties, verwijdering van gegevens, overdraagbaarheid van de gegevens en een inperking van de verwerking van de persoonsgegevens. Voor zover uw toestemming of een afgesloten overeenkomst de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens vormen, heeft u bovendien het recht om aanspraak te maken op de overdraagbaarheid van de gegevens. U heeft het recht om een eventueel verleende toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens tot aan het moment van herroeping blijft onverlet door de herroeping. U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u uw bezwaar tegen een dergelijke verwerking kenbaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor direct marketing. U kunt van uw recht op informatieverschaffing, correcties, verwijdering van gegevens, overdraagbaarheid van gegevens en de inperking van de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maken door ons een e-mail te sturen. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at).