We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
  Opis produktu
  Nowoczesne TIMPO® elementy dekoracji toru!

  Kolorowe figurki cechuje wykonanie z uwzgl?dnieniem wielu szczegó?ów oraz ró?norodne ruchome elementy!

  Podium dla zwyci?zców - 1 szt.
  3 zwyci?zców
  1 urz?dnik


   8+
Pieczęć aprobaty CEce