We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image
Regulamin
1. Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.carrera-toys.com Carrera Toys GmbH.

Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. W takim przypadku klient jest konsumentem, o ile cel zamówionych dostaw i usług nie może być w przeważającej mierze przypisany jego działalności gospodarczej lub samozatrudnionej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

We wszystkich innych aspektach postanowienia naszej polityki prywatności, do których można uzyskać dostęp i które są przechowywane pod www.carrera-toys.com/Datenschutz, mają zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej.

2. Operator sklepu internetowego

Operatorem tego sklepu internetowego jest

 

Carrera Toys Gesellschaft m.b.H.
Kolejka linowa Rennbahn Allee 1
5412 Puch bei Salzburg
ÖSTERREICH
(zwane dalej "KTG")

Dyrektor zarządzający: Stefan Krings

Numer w rejestrze handlowym: 52240 z
Sąd rejestrowy: Landesgericht Salzburg
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności firmy: Sprzedaż hurtowa zabawek i instrumentów muzycznych
Właściwy organ nadzorczy: Bezirkshauptmannschaft Hallein
Obowiązujące przepisy zawodowe: Gewerbeordnung 1994 (www.ris.bka.gv.at)
Członkostwo: Austriacka Federalna Izba Gospodarcza, Salzburg
Numer Identyfikacji Podatkowej: ATU33808804
Numer telefonu: +43/662/88921-333
Faks: +43/662/88921-510

e-mail: shop@carrera-toys.com

3. Zamówienie i zawarcie umowy

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą KTG, a jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez klienta. Klient może umieścić żądane produkty w koszyku bez zobowiązań i przeglądać zawartość koszyka w dowolnym momencie bez zobowiązań, a także usunąć produkty z koszyka. Jeśli klient chce kupić produkty umieszczone w koszyku, może złożyć odpowiednie zamówienie.

3.1 Zamówienie gościa i konto klienta

Przed złożeniem zamówienia klient ma do wyboru zamówienie jako gość lub utworzenie konta klienta. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia. Rejestracja umożliwia zamawianie przyszłych zamówień po podaniu adresu e-mail i hasła bez konieczności ponownego wprowadzania danych adresowych. Klient jest odpowiedzialny za poufne traktowanie konta i hasła. Jeśli chcesz zamówić bez rejestracji, możesz wprowadzić swoje dane adresowe po kliknięciu przycisku "Kontynuuj jako gość".

W każdym przypadku klient musi podać swoje imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz, jeśli odbiega od niego, adres dostawy, a także adres e-mail, z którego może odbierać, czytać, zapisywać i drukować wiadomości e-mail od CTG w wyznaczonym miejscu w sklepie internetowym. Przed wysłaniem zamówienia klient może w każdej chwili dokonać zmiany i wglądu do wprowadzonych danych.

Składając zamówienie w sklepie internetowym, które jest zakończone kliknięciem przycisku "Zamów teraz za opłatą", klient składa ofertę zawarcia umowy kupna. Z wyprzedzeniem klient musi zaakceptować warunki umowy, klikając przycisk "Akceptuję ogólne warunki".

Klient otrzyma wówczas potwierdzenie zamówienia od sprzedawcy. Z potwierdzeniem zamówienia, które oznacza przyjęcie wniosku, umowa zostaje zawarta. W tym e-mailu, ale najpóźniej w momencie dostawy towaru, warunki umowy zostaną przesłane klientowi na trwałym nośniku (e-mail lub wydruk papierowy). Tekst umowy będzie przechowywany zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Umowa zawierana jest w języku niemieckim.

3.2. Umowa VAT z klientami korporacyjnymi

W przypadku klientów będących przedsiębiorcami obowiązuje następująca umowa o podatku VAT: Jeśli jesteś zarejestrowany do celów podatku VAT w państwie członkowskim Unii Europejskiej i otrzymałeś numer VAT od państwa członkowskiego Unii Europejskiej, możesz podać ten numer VAT i, zgodnie z warunkami określonymi poniżej, używać go do zakupów na www.carrera-toys.com. Nie podawaj swojego numeru VAT, chyba że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki wymienione poniżej.

Po zweryfikowaniu Twojego numeru VAT nasze systemy określą, czy VAT ma zastosowanie do Twoich zakupów i automatycznie wystawią ważną fakturę zgodnie z unijną dyrektywą VAT i lokalnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Jeśli nie jesteś

obciążony podatkiem VAT od swoich zakupów, pamiętaj, że w stosownych przypadkach jesteś odpowiedzialny za wypełnienie swoich zobowiązań w zakresie podatku VAT wynikających z unijnej dyrektywy VAT i lokalnych przepisów dotyczących podatku VAT.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie swoich obowiązków w zakresie podatku VAT i innych deklaracji wynikających z unijnej dyrektywy VAT i lokalnych przepisów dotyczących podatku VAT, w stosownych przypadkach.

Gwarantujesz, że numer VAT i powiadomienie o przypisaniu numeru VAT, które

podajesz na www.carrera-toys.com, należą do prowadzonej przez Ciebie firmy i że ta firma jest zarejestrowana do celów podatku VAT w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Gwarantujesz, że wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem Twojego konta klienta na www.carrera-toys.com są istotnymi transakcjami biznesowymi firmy powiązanymi z numerem VAT i certyfikatem VAT, które przekazujesz CTG.

Gwarantujesz, że numer VAT, zawiadomienie o nadaniu numeru VAT i wszelkie inne podane przez Ciebie informacje są prawdziwe, dokładne i aktualne, a w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje przechowywane przez CTG.

Wszystkie informacje, w tym Twój numer VAT, są gromadzone, przetwarzane i zarządzane zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Handlowych i Polityce Prywatności KTG.

W zakresie dozwolonym przez prawo CTG zastrzega sobie prawo do zażądania dalszych informacji od Państwa lub organów i agencji rządowych oraz do uzyskania potwierdzenia ważności informacji o Państwa koncie (w tym numeru VAT i/lub zaświadczenia o podatku VAT). Niniejszym upoważniasz KTG do żądania i uzyskania tych informacji od właściwych władz i organów państwowych w zakresie, w jakim KTG uzna to za konieczne. Ponadto zgadzasz się udostępnić te informacje CTG na żądanie.

CTG zastrzega sobie prawo do obciążenia Cię podatkiem VAT w przypadku, gdy podasz numer VAT, który okaże się nieprawidłowy lub nie jest powiązany z danymi Twojej firmy lub, zgodnie z ustaleniami organów podatkowych, nie dotyczy posiadacza rachunku CTG składającego zamówienie. Niniejszym udzielają Państwo CTG prawa do obciążenia Państwa karty kredytowej lub konta tym nienaliczonym podatkiem od sprzedaży.

Pamiętaj, że nie możesz używać swojego numeru VAT do zakupów kart upominkowych. Faktury za zamówienia kart upominkowych nie zawierają podatku od sprzedaży. Podatek VAT jest należny i widoczny na fakturze, gdy tylko użyjesz kuponu do zapłaty za zamówienie.

Zgadzasz się, że będziesz otrzymywać faktury drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne są udostępniane w formacie PDF w sekcji "Moje konto" na stronie internetowej.

4. Prawo do odstąpienia od umowy
............

Zawierając transakcję sprzedaży na odległość, konsumenci mają co do zasady ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym sprzedawca informuje poniżej zgodnie z modelem prawnym.

 

unieważnienie

wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bei Salzburg, Austria, numer telefonu: +43/662/88921-333, numer faksu: +43/662/88921-510, adres e-mail: shop@carrera-toys.com) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odwołania, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odwołania, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem okresu odwołania.

 

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy,

zwrócimy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tej samej metody płatności, której użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Tobą; W żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami za tę spłatę.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obchodzeniem się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

 

............

5. Ceny i płatności

 

 

6. Kupony upominkowe i promocyjne
Zazwyczaj oferujemy kupony upominkowe

i promocyjne. Bony upominkowe to kupony, które można kupić. Kupony promocyjne to kupony, których nie można kupić, ale które wydajemy w ramach kampanii reklamowych o określonym okresie ważności.

Należy pamiętać, że inne zasady i warunki mają zastosowanie do bonów upominkowych i kuponów promocyjnych. Ponadto kupony upominkowe i promocyjne nie mogą być realizowane we wszystkich modelach sprzedaży.

7. Realizacja kuponów promocyjnych

Kupony promocyjne (kupony, których nie można kupić, ale które wydajemy w ramach kampanii reklamowych o określonym okresie ważności) są ważne tylko w określonym okresie i można je zrealizować tylko raz w ramach procesu zamówienia. Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii bonów.

W indywidualnych przypadkach wartość towarów może być powiązana z minimalną wartością zamówienia. Ze względów administracyjnych nie ma możliwości zwrotu pozostałego salda.

Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze kompensowanie nie jest możliwe. Saldo kredytu kuponu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie przynosi odsetek.

Kupon promocyjny nie może być przekazywany osobom trzecim. Kilku kuponów promocyjnych nie można ze sobą łączyć.

Jeśli saldo kredytu kuponu promocyjnego nie jest wystarczające do zamówienia, różnicę można zrekompensować oferowanymi opcjami płatności.

Bon promocyjny nie

podlega zwrotowi w przypadku zwrotu towaru w całości lub w części, pod warunkiem, że bon promocyjny został wydany w ramach akcji promocyjnej i nie został za niego rozliczony.

Jeśli zamówisz kilka towarów, masz możliwość częściowego odwołania. Jeśli w ramach zamówienia skorzystałeś z kuponu promocyjnego, wartość przechowywanych produktów może być mniejsza niż wartość kuponu promocyjnego. W takim przypadku zwrot ceny zakupu zwróconego produktu (ów) prowadziłby do pośredniej płatności bonu promocyjnego. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię pierwotną ceną zakupu zatrzymanych produktów. 

8. Realizacja bonów upominkowych

Bony upominkowe (kupony, które można kupić) można wymienić na zakup przedmiotów Carrera. Nie można ich jednak wykorzystać do zakupu dodatkowych bonów upominkowych.

Saldo bonu podarunkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie przynosi odsetek.

Bony upominkowe i kredyty można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Bony upominkowe i kredyty nie mogą zostać zaksięgowane z mocą wsteczną.

Anulowanie zakupu bonu podarunkowego może zostać dokonane przez nasz dział obsługi klienta tylko wtedy, gdy bon upominkowy nie został jeszcze zrealizowany. Bon upominkowy uważa się za zrealizowany, jeśli został częściowo lub całkowicie odliczony od zamówienia.

Jeśli saldo bonu podarunkowego nie jest wystarczające do zamówienia, różnicę można zrekompensować oferowanymi opcjami płatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży lub nieczytelności bonów podarunkowych, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Bon upominkowy jest zbywalny. Wykorzystywanie bonów do celów komercyjnych jest niedozwolone. Powielanie, edytowanie lub manipulowanie kuponami jest również niedozwolone.

W przypadku odwołania przez Klienta zawartej umowy sprzedaży, CTG wyda klientowi nowy voucher po cofnięciu transakcji, który odpowiada zrealizowanemu bonowi pod względem wartości i innych warunków realizacji. Jeżeli tylko część ceny zakupu została zapłacona z takiego bonu, KTG oczywiście zwróci dodatkową płatność dokonaną przez klienta w całości przy użyciu tej samej metody płatności, której klient użył do pierwotnej transakcji.

9. Wysyłka

Dostawa odbywa się standardowo drogą pocztową. Ryzyko wysyłki ponosi sprzedawca, jeśli klient jest konsumentem.

Produkty pokazane w sklepie internetowym są gotowe do natychmiastowej wysyłki, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w odpowiednim opisie produktu. Czas dostawy wynosi 3 dni robocze, chyba że na stronie internetowej wskazany jest czas dostawy lub inny czas dostawy. Obliczenie czasu dostawy następuje od momentu potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem, że cena zakupu została zapłacona z góry (z wyjątkiem zakupu na konto).

Obowiązują następujące ograniczenia dostawy:

Dostawa odbywa się wyłącznie w następujących krajach

:

Austria, Niemcy, Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Chorwacja, Polska, Rumunia, Szwecja, Czechy, Węgry, Dania, Monako, Grecja, Cypr, Malta, Bułgaria, Litwa

10. Gwarancja

Gwarancja udzielana jest zgodnie z przepisami ustawowymi.

2-letnia gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Należy zauważyć, że niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta w przypadku wad towaru i że skorzystanie z tych praw jest bezpłatne. Roszczenia z tytułu oddzielnej gwarancji producenta istnieją tylko pod następującymi warunkami:

         · Gwarancja obejmuje możliwe do udowodnienia wady materiałowe lub wykonawcze, które istniały w momencie zakupu produktu Carrera. Wyłączone są roszczenia gwarancyjne dotyczące części zużywających się (takich jak szlifierki), uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą/użytkowaniem lub w przypadku interwencji osób trzecich.

         · Z zabawką obchodzono się zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowano zgodnie z przeznaczeniem.

         · Uszkodzenia/awarie nie są spowodowane siłą wyższą lub zużyciem eksploatacyjnym.

         · Naprawa może być wykonana wyłącznie przez firmę Carrera Toys Gesellschaft m.b.H. lub firmę przez nią upoważnioną.

         · W ramach niniejszej gwarancji, według uznania Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., produkt Carrera jako całość lub tylko wadliwe części zostaną wymienione lub zostanie udzielona równoważna wymiana.

         · Z gwarancji wyłączone są koszty transportu, opakowania i podróży, a także uszkodzenia, za które odpowiada kupujący. Są one ponoszone przez kupującego.

         · Roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane tylko przez pierwszego nabywcę produktu Carrera.

Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna znajduje się w każdym pakiecie produktów Carrera. Należy go przesłać wraz z wadliwym produktem Carrera, dowodem zakupu/fakturą/paragonem. Karta gwarancyjna nie może być dowolnie zmieniana i nie może być wymieniona.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwrotów gwarancyjnych, zobacz www.carrera-toys.com/Garantie.

W przypadku wadliwego towaru z obsługą klienta Carrera Toys można skontaktować się pod infolinią sklepu +43-662-88921-333 / +49-911-7099-333 (dla dzwoniących z Niemiec) od poniedziałku do czwartku (dni powszednie) w godzinach od 9 do 15 oraz w piątek od 9 do 12 (dni powszednie).

Towar można wysłać tylko za pomocą etykiet zwrotnych.

Carrera Toys GmbH, Sklep internetowy ze zwrotami, Handelszentrum 6, 5101 Bergheim, Austria

Zwroty z Niemiec: Aby otrzymać etykietę zwrotną lub móc wydrukować się samodzielnie, kliknij poniższy link. Wpisz notatkę "ZWROT" i numer referencyjny/numer zamówienia w polu referencyjnym klienta.

Utwórz etykietę zwrotną DHL

11. Odpowiedzialność
Odpowiedzialność KTG

za szkody lub daremne wydatki – niezależnie od podstawy prawnej – powstaje tylko wtedy, gdy szkoda lub daremne wydatki zostały spowodowane przez CTG lub pełnomocnika KTG poprzez zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych lub wynikają z rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez KTG lub pełnomocnika KTG. Istotne zobowiązania umowne to wszystkie zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie polega i na których może polegać. W przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego przez KTG lub pełnomocnika KTG, bez rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, odpowiedzialność KTG jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli odpowiedzialność KTG jest obowiązkowa na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt lub w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu wobec CTG.

12. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozstrzygania sporów związanych z ich zamówieniem online bez udziału sądu. Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna pod linkiem zewnętrznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres e-mail to: shop@carrera-toys.com

Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani chętny do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

13. Zastrzeżenie własności

Do momentu dokonania pełnej płatności dostarczony produkt pozostaje własnością KTG.

14. Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu austriackiemu, z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.). Jednakże taki wybór prawa nie skutkuje pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Jeżeli poszczególne postanowienia są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawowe.

 

Stan na listopad 2021 r

.