We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image
Ogólne warunki handlowe (Carrera Club)
I. Zakres i zmiany Ogólnych Warunków Handlowych

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw i usług

 

Carrera Toys GmbH

Kolejka linowa Rennbahn Allee 1

5412 Puch bei Salzburg

Austria

Dyrektor zarządzający: Stefan Krings

Numer telefonu: +4366288921333

Faks: +4366288921510

E-mail: shop@carrera-toys.com

 

(zwane dalej "Carrera/my"),

które są dostarczane w związku z Klubem Carrera klientom (zwanym dalej "klientem/członkiem klubu"), a także w celu korzystania z obszaru klubu na naszej stronie internetowej.  

 

2. Członkowie Klubu w rozumieniu niniejszych warunków są konsumentami w rozumieniu § 13 BGB. W takim przypadku członek klubu jest konsumentem, o ile cel zamówionych dostaw i usług nie może być w przeważającej mierze przypisany jego działalności gospodarczej lub samozatrudnionej działalności zawodowej.

 

3. Carrera zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków w przypadku zmiany warunków rynkowych, zmian sytuacji prawnej lub orzeczeń Sądu Najwyższego, nawet w ramach istniejącego stosunku umownego. Członek Klubu zostanie poinformowany o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej sześć (6) tygodni przed wejściem zmian w życie. W tym e-mailu zmiany w poprzednich postanowieniach umownych zostaną zidentyfikowane i, jeśli to konieczne, dodatkowo wyjaśnione. W ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania wyżej wymienionej wiadomości e-mail Członek Klubu może zgłosić sprzeciw wobec zmian Ogólnych Warunków. Jeżeli członek klubu nie sprzeciwi się zmianom lub nie sprzeciwi się im w odpowiednim czasie, jego zgodę na zmienione ogólne warunki uważa się za udzieloną i zmiany uważa się za skutecznie uzgodnione. O tej konsekwencji prawnej członek klubu zostanie poinformowany odrębnie w związku z planowanymi zmianami.

II. Nabycie/okres członkostwa w Klubie

1. Korzystanie z Klubu Carrera wymaga wykupienia członkostwa w klubie. Klient ma możliwość wyboru odpowiedniego członkostwa w klubie sklepie internetowym Carrera. Proces zamawiania odbywa się zgodnie z ust. 3 z regulamin sklepu internetowego. Niezależnie od sekcji Zgodnie z art. 5 Ogólnych Warunków Sklepu Internetowego Klient ma jednak do dyspozycji wyłącznie następujące sposoby płatności za zapłatę ceny członkostwa w klubie: karta kredytowa, Klarna oraz bony upominkowe i promocyjne.

 

2. Umowa o członkostwo w klubie (zwana dalej "członkostwem w klubie") zostaje początkowo zawarta na okres dwunastu (12) miesięcy. Następnie członkostwo w klubie jest automatycznie odnawiane na czas nieokreślony.

 

3. Członkostwo w Klubie

może zostać zakończone w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku członkostwa poprzez powiadomienie za pomocą przycisku anulowania na stronie internetowej, tak aby członkostwo w Klubie zakończyło się po upływie dwunastu (12) miesięcy. Jeśli członkostwo w klubie zostało przedłużone na czas nieokreślony, członek klubu może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia.

 

4. Carrera może wypowiedzieć Członkostwo w Klubie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Członka Klubu z zachowaniem takich samych okresów wypowiedzenia, jak w poprzednim ustępie.

 

5. W przypadku

wygaśnięcia członkostwa w klubie korzystanie z konta członkowskiego i korzyści z klubu (por. III) nie jest już możliwe.

III. Zakres członkostwa w Klubie

1. Członkostwo w Klubie obejmuje między innymi następujące usługi, funkcjonalności i korzyści dla członków Klubu:

         · Korzystanie z terenu klubowego

         · Dostęp do ekskluzywnych produktów i specjalnych modeli dla członków klubu w sklepie internetowym

         · Korzyści cenowe dla sklepu internetowego

         · Własny newsletter Klubu

         · Coroczna impreza klubowa

 

2. Ekskluzywne modele specjalne dla Klubu Carrera są wydawane raz w roku (w zależności od dostępności) i można je zamówić w sklepie internetowym Carrera. Warunkiem zakupu specjalnego modelu jest członkostwo w klubie istniejące w momencie wydania specjalnego modelu. O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, postanowienia ogólne warunki sklepu internetowego mają zastosowanie do procesu zamawiania lub zakupu specjalnych modeli, a także innych ekskluzywnych produktów dla członków klubu.

 

3. W przypadku otrzymania przez Członka Klubu korzyści cenowych dla sklepu internetowego w postaci kuponów promocyjnych, zgodnie z postanowieniami § 6 i nast. ogólne warunki sklepu internetowego.

IV. Cena członkostwa w Klubie

1. Cena członkostwa w klubie jest podana na stronie internetowej Carrera i zawiera obowiązujący ustawowy podatek od wartości dodanej.

 

2. Przy zakupie członkostwa w klubie klient ma możliwość wyboru pomiędzy rocznym a miesięcznym obciążeniem. Okres członkostwa w klubie zgodnie z ust. II.2 pozostaje nienaruszony.

 

3. Carrera zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen (zarówno obniżek, jak i podwyżek cen), które mogą wystąpić z powodu m.in. zmian w kosztach płac i materiałów, podatkach i wyższych wydatkach na ulepszenia produktów. Wzrost wyżej wymienionych kosztów prowadzi do wzrostu cen tylko wtedy, gdy nie jest równoważony przez malejące koszty w innym obszarze. To samo dotyczy odpowiednio obniżki ceny. Carrera wybierze moment zmiany ceny w taki sposób, aby redukcja kosztów miała co najmniej taki sam wpływ na ceny jak wzrost kosztów. Carrera powiadomi Członka Klubu w formie tekstowej o zmianach cen na trzy (3) tygodnie przed wejściem zmiany w życie. W przypadku zmiany ceny, członek klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w klubie w formie tekstowej bez wypowiedzenia w momencie wejścia zmiany w życie. Członek klubu zostanie o tym poinformowany w ramach powiadomienia o zmianie ceny. We wszystkich innych aspektach § 315 BGB pozostaje nienaruszony.

V. Warunki korzystania z Strefy Klubowej

W celu korzystania z terenu klubu konieczne jest założenie konta członkowskiego. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w ramach konta członkowskiego odsyła się do polityki prywatności Carrera polityki prywatności Carrera. Po dokonaniu rejestracji jako członek klubu, członek klubu ma dostęp do strefy klubowej za pośrednictwem naszej strony internetowej. Poniższe warunki użytkowania mają zastosowanie do korzystania z obszaru klubu.

1. Dostęp/dostępność/zmiany funkcjonalności

 

1.1              Carrera dołoży wszelkich starań, aby teren klubu był dostępny bez zakłóceń. Nie ma jednak do tego prawa.

 

1.2              Nawiązanie i dostępność połączenia danych nie jest częścią członkostwa w klubie. Członek klubu ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za wybór i funkcjonalność swojego połączenia danych, w tym ścieżek transmisji. Carrera nie ma wpływu na koszty połączenia.

 

1.3              Bez uszczerbku dla dochodzenia innych praw, Carrera ma prawo zakazać członkowi klubu wstępu na teren klubu w dowolnym momencie i zakończyć go zgodnie z ust. V.7 jeśli członek klubu narusza regulamin.

 

1.4              Carrera ma prawo do wprowadzania zmian w strefie klubu, jeśli jest to konieczne w celu dostosowania się do nowego środowiska technicznego, zwiększonej liczby użytkowników, poprawy użyteczności lub z innych ważnych powodów operacyjnych.

 

2. Zakres usług

 

W ramach korzystania z terenu klubowego dostępne są w szczególności następujące funkcjonalności:

         · Komunikacja z innymi członkami klubu na forum za pośrednictwem czatu, zdjęć i filmów

         · Raporty z testów itp.

 

3. Podstawowe obowiązki Członka Klubu

 

Ii.               

 

1.  

 

cyfra arabska.  

 

3.  

 

3.1              Członek klubu zobowiązany jest do korzystania z terenu klubu zgodnie z niniejszym paragrafem. V i zgodnie z obowiązującym prawem.

 

3.2              Podczas korzystania z hasła należy przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa. Na przykład hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków i, jeśli to możliwe, zawsze składać się z kombinacji liter pisanych wielkimi i małymi literami, cyfr i znaków specjalnych. W związku z tym problematyczne są trywialne hasła, takie jak "ABC" lub sekwencje klawiatur (np. "qwert" lub "asdfgh"), wszelkiego rodzaju imiona (np. przyjaciele, znajomi, koledzy, członkowie rodziny, zwierzęta domowe), nazwy miast i budynków, postacie z kreskówek, marki samochodów, tablice rejestracyjne, terminy, daty urodzenia, numery telefonów, popularne skróty itp.

 

3.3              Członek klubu zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji podanych podczas rejestracji oraz na koncie członkowskim oraz do ich stałego aktualizowania. W przypadku zmiany danych podanych w okresie użytkowania, członek klubu niezwłocznie je zaktualizuje w ustawieniach osobistych konta członkowskiego.

 

3.4              Dane logowania muszą być ściśle poufne. Jeśli mimo to doszło do transferu, na przykład w celu umożliwienia dostępu do niektórych baz danych stronom trzecim w sytuacji awaryjnej, hasło musi zostać natychmiast zmienione. Ponadto Carrera musi zostać niezwłocznie poinformowana, gdy tylko i jeśli istnieją przesłanki wskazujące na nieuchronne lub już istniejące nadużycie hasła, w celu zainicjowania blokady dostępu, a następnie przechowywania nowego hasła. Dla własnego bezpieczeństwa zabronione jest ponowne używanie haseł, które zostały już użyte.

 

4. Czyny zabronione

 

4.  

 

4.1              Członek klubu zobowiązuje się nie oferować żadnych działań w zakresie korzystania z terenu klubu ani nie zamieszczać, nie rozpowszechniać ani nie wykonywać żadnych treści naruszających zakazy prawne, dobre obyczaje, prawa osób trzecich i/lub przepisy wymienione poniżej.

 

4.2              Zabronione działania/treści to w szczególności:

         · osoby z dziedziny "erotyzmu" lub "pornografii";

         · Usługi, które naruszają przepisy dotyczące ochrony przed pracą nierejestrowaną, takie jak ustawa o zwalczaniu pracy nierejestrowanej i nielegalnego zatrudnienia (SchwarzArbG), ustawa o ochronie młodzieży lub przepisy o ochronie danych;

         · oferowanie lub reklamowanie usług, które nie są zgodne z duchem i przeznaczeniem obszaru klubu lub które nie zostały wcześniej uzgodnione i zatwierdzone przez Carrera.

 

4.3              Ponadto Członkowi Klubu zabrania się:

         · rozprzestrzenianie wirusów, koni trojańskich i innych szkodliwych plików;

         · uzyskania i/lub wykorzystania dostępu do danych, które nie są dla niego przeznaczone lub które są specjalnie zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem poprzez pokonanie bezpieczeństwa dostępu;

         · wysyłanie wiadomości-śmieci lub spamu, a także łańcuszków;

         rozpowszechnianie lubieżnych, obraźliwych, pornograficznych, obscenicznych lub zniesławiających treści lub komunikatów, a także takich treści lub komunikatów, które są/mogą promować lub wspierać rasizm, fanatyzm, nienawiść, przemoc fizyczną lub nielegalne działania (w każdym przypadku wyraźnie lub pośrednio);

         nękanie innych członków klubu, np. poprzez nawiązywanie wielokrotnych kontaktów osobistych bez reakcji innych członków klubu lub wbrew ich reakcji, a także promowanie lub wspieranie takiego nękania;

         · nakłanianie innych członków Klubu do ujawniania haseł lub danych osobowych w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;

         · rozpowszechnianie i/lub publiczne powielanie treści dostępnych w Strefie Klubu, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez danego autora lub nie jest to wyraźnie przewidziane zgodnie ze znaczeniem i celem funkcjonalności Strefy Klubowej.

 

4.4              Członkowi Klubu zabrania się również wszelkich działań, które mogłyby zakłócić sprawne funkcjonowanie Klubu, w szczególności nadmiernego obciążenia systemów sieci.

 

4.5              Jeśli członek klubu dowie się o jakimkolwiek nielegalnym, obraźliwym, sprzecznym z relacją użytkownika lub w inny sposób nieuprawnionym korzystaniu z obszaru klubu, członek klubu jest zobowiązany do skontaktowania się z Carrera. Następnie Carrera dokona przeglądu procesu i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie kroki.

 

4.6              W przypadku podejrzenia czynów nielegalnych lub przestępczych, Carrera ma prawo, a w razie potrzeby również obowiązek sprawdzenia działalności członka klubu i, w razie potrzeby, podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Może to również obejmować przekazanie sprawy do prokuratury.

 

5. Treści dostarczane przez Członka Klubu

 

5.  

 

5.1              Członek klubu ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które zamieszcza. Carrera nie sprawdza treści pod kątem kompletności, dokładności, legalności, aktualności, jakości i przydatności do określonego celu.

 

5.2              Członek klubu zobowiązuje się nie udostępniać publicznie na terenie klubu żadnych treści, które stanowią naruszenie prawa konkurencji lub naruszają odpowiednie przepisy zawodowe lub które naruszają prawa osób trzecich, takie jak prawa do znaków towarowych, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa ochronne lub dobra osobiste, a także tylko takie treści publicznie do konkretnego wykorzystania którego członek Klubu ma wyłączne prawo lub jest w inny sposób uprawniony (np. na podstawie licencji lub zgody posiadacza praw).

 

5.3              Carrera zastrzega sobie prawo do czasowego usunięcia określonych treści naruszających prawo z profilu w przypadku wskazania możliwych naruszeń prawa spowodowanych przez członka klubu lub w przypadku wskazań sugerujących naruszenie prawa, a następnie do zbadania stanu faktycznego i prawnego dotyczącego domniemanego naruszenia (Procedura powiadamiania i usuwania). W ramach rekonesansu członek klubu będzie współpracował z Carrerą, aby umożliwić wyjaśnienie tak szybko, jak to możliwe. Carrera weźmie jednak pod uwagę uzasadnione interesy członka klubu i wybierze najłagodniejsze środki obrony przed naruszeniem.

 

5.4              W przypadku oczywistych i poważnych naruszeń, Carrera ma prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia treści naruszających prawa autorskie z profilu Członka Klubu. Carrera poinformuje Członka Klubu o przyjęciu takich środków.

 

6. Prawo użytkowania

 

6.  

 

6.1              Członkowi klubu udziela się niewyłącznego (prostego), niepodlegającego sublicencjonowaniu i niezbywalnego prawa do korzystania z obszaru klubu, ograniczonego do czasu trwania danego stosunku umownego. Obszar klubu może być używany wyłącznie w zamierzonym zakresie funkcji zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

 

6.2              W szczególności członek klubu nie może udostępniać terenu klubu osobom trzecim za opłatą lub nieodpłatnie ani wykorzystywać terenu klubu w celach komercyjnych w jakikolwiek inny sposób. W końcu żadne prawa do terenu klubowego nie mogą być wynajmowane, dzierżawione lub w inny sposób przenoszone.

 

6.3              Członek Klubu jest uprawniony do dostępu i wyświetlania treści dostępnych na terenie Klubu online do celów osobistych wyłącznie podczas korzystania z Strefy Klubu. Członek klubu nie może edytować, prezentować, udostępniać publicznie, publikować ani rozpowszechniać treści w całości lub w części, chyba że takie wykorzystanie jest wyraźnie dozwolone w ramach niniejszych Warunków użytkowania lub celowo możliwe dzięki specjalnej funkcjonalności na terenie klubu (np. za pomocą przycisku pobierania).

 

7.

 

ja.             

 

1.  

 

cyfra arabska.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

7.1              Carrera ma prawo do czasowego lub stałego zablokowania profilu Członka Klubu, o ile i gdy tylko pojawią się konkretne przesłanki naruszenia praw określonych w ust. V.4 and V.5 istnieją regulowane zakazy i ograniczenia treści i/lub obowiązujące normy prawne i/lub niniejsze Warunki korzystania. Podejmując decyzję o zablokowaniu, Carrera weźmie pod uwagę uzasadnione interesy członka klubu.

 

7.2              Carrera powiadomi Członka Klubu z wyprzedzeniem o zamierzonym zablokowaniu pocztą elektroniczną, podając przyczynę, i da Członkowi Klubu możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Po kontroświadczeniu członka klubu, Carrera podejmie ostateczną decyzję o ewentualnym zawieszeniu i poinformuje członka klubu o wyniku e-mailem.

 

7.3              W przypadku jedynie tymczasowego zawieszenia, Carrera przywróci profil Członka Klubu po upływie koniecznego i uzasadnionego okresu blokady i poinformuje o tym Członka Klubu pocztą elektroniczną.

 

7.4              W przypadku trwałego zablokowania nie ma możliwości ponownej aktywacji profilu. Trwale wykluczeni członkowie klubu są na stałe wykluczeni z korzystania z obszaru klubu i nie mogą się ponownie zarejestrować.

VI. Prawo do odwołania członkostwa w klubie

1. Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, do której można uzyskać dostęp pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. Nasz adres e-mail to: carreraclub@carrera-toys.com   

 

3. Carrera nie jest ani zobowiązana, ani chętna do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

VII. Odpowiedzialność

Umowy pomiędzy Carrera a członkiem klubu podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Taki wybór prawa nie skutkuje jednak pozbawieniem członka klubu ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

 

Stan na marzec 2023 r

.
VIII. Ochrona danych

1. Przestrzega standardów jakości Carrera, aby odpowiedzialnie obchodzić się z danymi osobowymi członków klubu. Dane osobowe przetwarzane w związku z rejestracją jako członek klubu i korzystaniem z dostępnych usług będą zatem gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Carrera wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zgodnie z użytkowaniem i dozwolonym przez przepisy prawa lub nakazem prawa. Carrera będzie traktować dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych i nie przekaże ich stronom trzecim. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności (patrz strona internetowa).

 

2. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za treść swojej komunikacji. W tym kontekście należy zawsze przestrzegać przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, a także naruszenia poufności słowa § 201 StGB i tajemnicy prywatnej zgodnie z § 203 StGB.

 

3. Członek klubu jest świadomy, że treści na forum są dostępne dla innych uprawnionych członków klubu.

IX. Rozstrzyganie sporów

1. Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, do której można uzyskać dostęp pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Nasz adres e-mail to: carreraclub@carrera-toys.com   

3. Carrera nie jest ani zobowiązana, ani chętna do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

IX. Rozstrzyganie sporów

Umowy pomiędzy Carrera a członkiem klubu podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Taki wybór prawa nie skutkuje jednak pozbawieniem członka klubu ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

 

Stan na marzec 2023 r

.